Zamówienia publiczne

PRZETARG-ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. : Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. w Gliwicach, stanowisko resuscytacyjno - pielęgnacyjne, w ramach zadania pn. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”

Ogłoszenie o zamówieniu
Parametry
Specyfikacja część 1
Specyfikacja część 2
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia
Modyfikacja i wyjaśnienie dot. SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 540952-N-2019 z dnia 2019-04-25

Szpital Wielospecjalistyczny Sp z o.o. w Gliwicach, ul. Kościuszki 1,  ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. w Gliwicach, z podziałem na 4 części, w ramach zadania pn. "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowania i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna  Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ część 1
SIWZ część 2
Załącznik 1A
Załącznik 1B
Załącznik 1C
Załącznik 1D
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedłuzenie terminu składania ofert

Odpowiedzi i modyfikacje 09.05.2019

Załączniki do pobrania POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- cz.2 i 3

Unieważnienie przetargu dot. części 4

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1


ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 655204-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.: „„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji bloku porodowego dla zadania pn. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”

Pełny tekst ogłoszenia zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ
Program Funkcjonalno Użytkowy
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Zobowiązanie wykonawcy

Wykaz osób
Wykaz zamówień
Grupa kapitałowa
Wzór umowy
Oświadczenie
Zał. 1 opis przedmiotu zamówienia UE
Plan
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 641426-N-2018 z dnia 2018-10-26 r.

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez przebudowę i modernizację istniejącego bloku porodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Pełny tekst ogłoszenia zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ
Treść ogłoszenia
Program Funkcjonalno Użytkowy
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Zobowiązanie wykonawcy
Wykaz osób
Wykaz zamówień
Grupa kapitałowa
Oświadczenie
Zał. 1 opis przedmiotu zamówienia UE
Wzór umowy
Plan
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia kopert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 582432-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.: Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. 
Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wielospecjalistycznym sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1 , nie później niż do 25.07.18 r. do godz. 13


Pełny tekst ogłoszenia o przetargu zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zal.11 dot. RODO
Specyfikacja techniczna
Przedmiar 1
Przedmiar 2
Odpowiedzi na zapytania - 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert
Przedmiar
Odpowiedzi na zapytania - 2
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert oraz o zmianach w SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia kopert

Rozstrzygnięcie przetargu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 579457-N-2018 z dnia 2018-06-26 r.

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.: Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wielospecjalistycznym sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1 , nie później niż do 04.07.18 r. do godz. 13

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja techniczna: inkubator, aparat do znieczulania z monitorem
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Odpowiedzi dotyczące inkubatora
Odpowiedzi dotyczące aparatu do znieczulania
Odpowiedzi dotyczące aparatu do znieczulania -2

Informacja z otwarcia ofert

Wynik przetargu, udzielenie zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 571754-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.: Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.
Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wielospecjalistycznym sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1 , nie później niż do 27.06.18 r. do godz. 13

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja techniczna
Przedmiar

27.06.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIU OFERT, WYNIK PRZETARGU : pobierz
Zamawiający informuje, że w terminie do 27.06.2018r godz. 13  nie złożono żadnej oferty w siedzibie Zamawiającego.

 

______________________________________________________________________________________

ARCHIWUM

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. zo.o. zaprasza do złożenia oferty  na:
Przedmiot zamówienia publicznego:
Dostawa sprężarek śrubowych wraz z osprzętem w pomieszczeniu sprężarkowni Szpitala Wielospecjalistycznego Sp z o.o. w Gliwicach, przy ulicy Kościuszki 1, a także przyłączenie do sieci elektrycznej i pneumatycznej wraz z uruchomieniem.

Pobierz treść zapytania

_____________________________________________________________

Ogłoszenie o wszczęciu procedury przetargowej
Zarząd Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Kościuszki 1 ogłasza o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Kompleksowe wykonanie wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach
Szczegółowa specyfikacja zamieszczona jest na stronie www.szwg.pl w zakładce zamówienia publiczne.
Termin złożenia oferty – 15.05.2017r. , godz. 13:00; termin związania ofertą 30 dni. Pozostałe wymagane informacje, zamieszczono w ogłoszeniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 72516 - 2017 , które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Projekt wykonawczy i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Nr ogłoszenie UZP: 72516-2017

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przesunięcie terminu składania ofert
Ogłoszenie o przetargu
Wzór umowy
Przedmiar
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na: Kompleksowe wykonanie wentylacji i klimatyzacji Sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach odbyło się w dniu 15/05/2017 o godz. 14:00.
Pobierz
Wyniki przetargu: pobierz 1, pobierz 2
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE
pobierz
16.06.2017: WYNIK PRZETARGU, WYBRANIE OFERTY
pobierz