Aktualności

2021-10-01
Poprawa ergonomii pracy

efs_kolor_poziom_rgb 

W Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o. o. w Gliwicach realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa ergonomii pracy poprzez eliminowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych ze środowiska pracy”.

Okres realizacji projektu: 2021.10.01 - 2022.08.31

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Celem projektu jest poprawa ergonomii pracy personelu szpitala poprzez likwidację zidentyfikowanych, w oparciu o wnioski z przeprowadzonej w 2020 r. analizy, zagrożeń środowiskowych występujących w procesie pracy. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane w opracowanej analizie problemy i skierowany jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, pracowników laboratorium, techników Rtg oraz pracowników administracji. Działania podejmowane w projekcie uwzględniają modernizację stanowisk pracy w zakresie poprawy ergonomii pracy oraz działania prewencyjne, które ograniczą zagrożenia tj. szkolenia w zakresie technik radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Efektem tych działań będzie wyeliminowanie ze środowiska pracy zidentyfikowanych, uciążliwych czynników wpływających na stan zdrowia personelu szpitala. Wsparciem zostanie objętych 137 pracowników.

  • Wartość projektu: 531.042,50 zł
  • Wydatki kwalifikowalne: 531.042,50 zł
  • Dofinansowanie: 451.386,12 zł

 

2019-09-27
Poprawa jakości świadczonych usług

W 2019 r. w Szpitalu został zrealizowany projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa X „ Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna „
Działanie 10.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia„

Projekt ukierunkowany jest na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, poprzez przebudowę i modernizację istniejącego bloku porodowego, dostosowanie do najnowszych standardów i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną - 3 łóżka porodowe /w tym jedno z masażem w segmencie pleców /, aparat USG, inkubator zamknięty, stanowisko resuscytacyjno-pielęgnacyjne z modułem wentylacji.

  • Wartość projektu: 2.181.617,92 zł
  • Wkład EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020: 1.854.375,23 zł

 

« Powrót