Zamówienia publiczne

PRZETARG-ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Ogłoszenie nr 582432-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.: Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. 
Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wielospecjalistycznym sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1 , nie później niż do 25.07.18 r. do godz. 13


Pełny tekst ogłoszenia o przetargu zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zal.11 dot. RODO
Specyfikacja techniczna
Przedmiar 1
Przedmiar 2
Odpowiedzi na zapytania - 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert
Przedmiar
Odpowiedzi na zapytania - 2
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert oraz o zmianach w SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia kopert

Rozstrzygnięcie przetargu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 579457-N-2018 z dnia 2018-06-26 r.

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.: Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wielospecjalistycznym sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1 , nie później niż do 04.07.18 r. do godz. 13

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja techniczna: inkubator, aparat do znieczulania z monitorem
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Odpowiedzi dotyczące inkubatora
Odpowiedzi dotyczące aparatu do znieczulania
Odpowiedzi dotyczące aparatu do znieczulania -2

Informacja z otwarcia ofert

Wynik przetargu, udzielenie zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 571754-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.

Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.: Remont na Oddziale Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach wraz z korytarzem doprowadzającym do Oddziału, Poradni Laryngologicznej i izolatki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.
Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wielospecjalistycznym sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1 , nie później niż do 27.06.18 r. do godz. 13

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja techniczna
Przedmiar

27.06.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIU OFERT, WYNIK PRZETARGU : pobierz
Zamawiający informuje, że w terminie do 27.06.2018r godz. 13  nie złożono żadnej oferty w siedzibie Zamawiającego.

 

______________________________________________________________________________________

ARCHIWUM

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. zo.o. zaprasza do złożenia oferty  na:
Przedmiot zamówienia publicznego:
Dostawa sprężarek śrubowych wraz z osprzętem w pomieszczeniu sprężarkowni Szpitala Wielospecjalistycznego Sp z o.o. w Gliwicach, przy ulicy Kościuszki 1, a także przyłączenie do sieci elektrycznej i pneumatycznej wraz z uruchomieniem.

Pobierz treść zapytania

_____________________________________________________________

Ogłoszenie o wszczęciu procedury przetargowej
Zarząd Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Kościuszki 1 ogłasza o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Kompleksowe wykonanie wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach
Szczegółowa specyfikacja zamieszczona jest na stronie www.szwg.pl w zakładce zamówienia publiczne.
Termin złożenia oferty – 15.05.2017r. , godz. 13:00; termin związania ofertą 30 dni. Pozostałe wymagane informacje, zamieszczono w ogłoszeniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 72516 - 2017 , które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Projekt wykonawczy i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Nr ogłoszenie UZP: 72516-2017

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przesunięcie terminu składania ofert
Ogłoszenie o przetargu
Wzór umowy
Przedmiar
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na: Kompleksowe wykonanie wentylacji i klimatyzacji Sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach odbyło się w dniu 15/05/2017 o godz. 14:00.
Pobierz
Wyniki przetargu: pobierz 1, pobierz 2
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE
pobierz
16.06.2017: WYNIK PRZETARGU, WYBRANIE OFERTY
pobierz