Zamówienia publiczne

PRZETARG-ZAMÓWIENIE PUBLICZNE


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. zo.o. zaprasza do złożenia oferty  na:
Przedmiot zamówienia publicznego:
Dostawa sprężarek śrubowych wraz z osprzętem w pomieszczeniu sprężarkowni Szpitala Wielospecjalistycznego Sp z o.o. w Gliwicach, przy ulicy Kościuszki 1, a także przyłączenie do sieci elektrycznej i pneumatycznej wraz z uruchomieniem.

Pobierz treść zapytania

______________________________________________________________________________________

ARCHIWUM

Ogłoszenie o wszczęciu procedury przetargowej
Zarząd Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Kościuszki 1 ogłasza o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Kompleksowe wykonanie wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach
Szczegółowa specyfikacja zamieszczona jest na stronie www.szwg.pl w zakładce zamówienia publiczne.
Termin złożenia oferty – 15.05.2017r. , godz. 13:00; termin związania ofertą 30 dni. Pozostałe wymagane informacje, zamieszczono w ogłoszeniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 72516 - 2017 , które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Projekt wykonawczy i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Nr ogłoszenie UZP: 72516-2017

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przesunięcie terminu składania ofert
Ogłoszenie o przetargu
Wzór umowy
Przedmiar
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na: Kompleksowe wykonanie wentylacji i klimatyzacji Sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach odbyło się w dniu 15/05/2017 o godz. 14:00.
Pobierz
Wyniki przetargu: pobierz 1, pobierz 2
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE
pobierz
16.06.2017: WYNIK PRZETARGU, WYBRANIE OFERTY
pobierz