Aktualności

29 listopad 2018

projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych

W Szpitalu realizowany jest projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa X „ Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna „
Działanie 10.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia „

Projekt ukierunkowany jest na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, poprzez przebudowę i modernizację istniejącego bloku porodowego, dostosowanie do najnowszych standardów i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

- Wartość projektu : - 1.773.580,31 zł
- Wkład EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 - 1.507.543,25 zł

<< Powrót